CẦN TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP, NHÂN VIÊN TRỰC ĐIỆN THOẠI