CHTT BITI’S Long khanh Tuyển dụng Nhân viên bán hàng