Công ty cần tuyển tổ trưởng , quản lý , nhân viên phiên dịch và các vị trí khác