Công ty TNHH TV TTP tuyển gấp 100 lao động phổ thông làm ca