Đang có nhu cầu kết nạp thêm thành viên mới về “nhà chung” THE VILLAGE