Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Hiện nay có các doanh nghiệp lớn đăng tuyển giám đốc với mức lương hấp dẫn từ 30 triệu đến 50 triệu trên một tháng. Chế độ và hợp đồng lao động sẽ được doanh nghiệp hổ trợ tối đa.

Kinh nghiệp lâu năm là một lợi thế khi xin vào doanh nghiệp, họ ưu tiên những người đã từng làm giám đốc hoặc làm giám đốc trên 5 năm kinh nghiệm làm việc. Đối với nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay thì chức vụ giám đốc đang thiếu trầm trọng, doanh nghiệp luôn đăng tuyển thường xuyên, nếu bạn có hứng thú về ngành nghề này hãy tham khảo trang website: https://tuyendung.net.vn để được hướng dẫn và tư vấn ngành nghề phù hợp cho bạn.