Nhân viên tạp vụ biên hòa -Trường Nguyễn Du Biên Hòa