Trưởng ca sản xuất biên hòa – Cty cổ phần nhựa đồng nai