Tuyển dụng nhân viên thí nghiệm , cơ điện và lao động phổ thông