Tuyển gấp 100 lao động phổ thông làm việc tại công ty điện tử , lương trước tết