Tuyển gấp kỹ sư và công nhân sản xuất tại công ty thủy sản