Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Đồng Nai – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel HÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MỚI