Công nhân sản xuất Hà Nam – CTY CP DTPT NỤ CƯỜI VIỆT