Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ KAIZEN – bảo vệ bằng nhân cách, tuyển dụng