Công ty Cp gas Tấn Tài tuyển tài xế và lao động phổ thông