Công ty điện tử Inzi Vina tuyển gấp lao động phổ thông làm việc tại KCN Amata