Công ty washi cần tuyển gấp 50lđpt nam nữ tuổi từ 17 đến 50