FPT TELECOM TUYỂN 02 VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THU CƯỚC KHU VỰC VĨNH CỬU, TRẢNG BOM