Hệ thống bò Tơ Tây Ninh – Năm Sánh Quyết Thắng tuyển bổ sung nhân viên phục vụ tuổi từ 18 – 30