Lao động phổ thông biên hòa – Công ty Phúc Nam Khánh