Nhà sách Phương Nam Đồng Khởi tuyển 1 Nhân viên thu ngân