Nhân viên thị trường biên hòa – Công ty aria và nuna