TRẤN BIÊN Security tiếp tục triển khai, tiếp tục tuyển dụng