TUYỂN BỐC XẾP, TÀI XẾ, THỦ KHO, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO