Tuyển dụng 3 nhân viên phụ quán – Milktea-bingsu RIO