Tuyển nhân viên phục vụ QUÁN BÒ BÍT TẾT & LẨU 1 NGƯỜI ” BÒ CORNER “