TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH