Công ty TNHH Nyan Kids Đồng Nai ,công ty mới đi vào hoạt động nên cần tuyển