Cty TNHH Nguyễn Thành Đạt ( Cửa Hàng Sắt 64 ) Cần tuyển