Kỹ sư cơ khí – CÔNG TY HỮU HẠN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC TOÀN CẦU