Tuyển 2 nhâ nhân viên phục vụ yêu cầu nhanh nhẹ , có khả năng giao tiếp tốt